PlatOO-klas

Leerarrangement hoogbegaafdheid Klik op de link voor de film.

Stichting PlatOO, het schoolbestuur van OBS De Horizon, streeft naar een positieve en open cultuur rondom hoogbegaafdheid.

De scholen van PlatOO werken met een uniek en succesvol gebleken leerarrangement waarbinnen gestructureerde zorg wordt geboden aan hoogbegaafde kinderen.
Onderdelen van dit leerarrangement zijn: de Plusklas, de Excellentiebrigade, de Schoolcoördinator Excellentie en het Leernetwerk Excellentie.

Hoogbegaafde kinderen kunnen bij ons wekelijks een dagdeel Plusklas-onderwijs volgen. Daarnaast zorgen wij er voor dat de excellente leerling zich in de eigen groep optimaal kan ontwikkelen.
Met dit gedifferentieerde extra aanbod slagen wij er in om cognitief begaafde kinderen op de eigen school voldoende uitdaging te bieden.
De kinderen die voor de Plusklas in aanmerking komen worden zorgvuldig gescreend d.m.v. het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden. Hieruit komen tips en aanbevelingen voor de leerkracht naar voren. Een van die aanbevelingen kan zijn het volgen van onderwijs in de Plusklas. Het invullen van dit protocol kan ook gebeuren bij leerlingen waarbij het vermoeden van onderpresteren bestaat. Niet alleen hoge resultaten zijn bepalend voor deze screening. Er wordt naar de totale ontwikkeling van de leerling gekeken.

De Excellentiebrigade
Binnen de stichting PlatOO werken experts op het gebied van hoogbegaafdheid samen in de Excellentiebrigade. De Excellentiebrigade verzorgt een leerarrangement voor de excellente leerling. Dit arrangement voorziet in verrijking van de lesstof in combinatie met gerichte aandacht voor de leerling in de eigen groep.

Via een bestuursbreed leernetwerk van coördinatoren “Excellentie” draagt de Excellentiebrigade zorg voor vergroting van kennis en kunde van de leerkrachten op de scholen. De Excellentiebrigade organiseert ook de plusklas.

De Plusklas
Belangrijk onderdeel van het leerarrangement hoogbegaafdheid is de plusklas. De plusklas is een groep van maximaal 12 excellente leerlingen uit de groepen 5,6,7 en 8. De Horizon mag 5 leerlingen aanleveren voor de Plusklas. De plusklas komt wekelijks een dagdeel samen. De Plusklas heeft zijn locatie op Obs de Horizon in Asten.

De plusklas staat voor:

Enkele aantoonbare opbrengsten van het leerarrangement:

Continue aandacht voor hoogbegaafdheid:
Onze school werkt met een erkend protocol hoogbegaafdheid ten behoeve van signaleren en diagnosticeren. Op basis hiervan wordt een individueel begeleiding- en evaluatieplan opgesteld.
 
Tevens is er op onze school een leerkracht actief als coördinator “Excellentie”. Bij ons is dat Corrie Bakens. Zij is verantwoordelijk voor een actieve uitwisseling van expertise tussen betrokken professionals.
De leerkrachten van onze school worden door Corrie begeleid in het organiseren van de zorg aan de excellente leerlingen. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van programma’s voor compacten en verrijking van de reguliere lesstof in de eigen groep.

UITSPRAKEN VAN KINDEREN OVER DE PLUSKLAS

Hier mag ik gewoon slim zijn!

Hier begrijpen de andere kinderen mij.

Ik vind het fijn dat ik hier niet altijd win met schaken, want dan is er niets aan.

UITSPRAKEN VAN OUDERS OVER DE PLUSKLAS

Zij heeft in haar Plusklas een klankbord gevonden.

Sociaal-emotioneel is ze veel sterker geworden

Hij komt elke week enthousiast thuis na de plusgroepochtend
 
UITSPRAKEN VAN LEERKRACHTEN OVER DE PLUSKLAS:

Hij heeft veel minder ruzie op school

Ze hoeft zich minder te verdedigen naar andere kinderen

Het kind praat weer op school!

Terug naar overzicht